سلول سوختي

 

بطور کلی پنج نوع سلول سوختی وجود دارد :

 

1.Alkaline Fuel Cells

سلول سوختی قلیایی

 

 

Alkaline Fuel Cell

 

 

 

2.Molten Carbonate Fuel Cells

سلول سوختی با الکترولیت کربنات مذاب

 

Molten Carbonate Fuel Cell

 

 

 

 

3.Phosphoric Acid Fuel Cells

سلول سوختی با الکترولیت اسید فسفریک

 

Phosphoric Acid Fuel Cell

 

 

 

4.Polymer Electrolyte Membrane (PEM) Fuel Cells

سلول سوختی با غشاء مبادله کننده پروتون

 

PEM FUEL CELL

 

 

 

 

5.Solid Oxide Fuel Cells

سلول سوختی با الکترولیت اکسیدهای جامد

 

Solid Oxide Fuel Cell

 

 

سه مورد اول داراي الکتروليت مايع و دوتای آخر از الکتروليت جامد بهره می گيرند.

 

 

نوشته شده توسط امیر در ساعت 21:13 | لینک  |